An anomalous northern saw-whet owl (Aegolius acadicus) egg